Pomoc w zakresie ochrony środowiska naturalnego

AURUM jest organizacją wspierającą działania ma rzecz ochrony środowiska oraz zarządzania środowiskowego.

Celem działania AURUM jest:

1. Wsparcie podmiotów gospodarczych w dążeniu do ograniczania strat w środowisku naturalnym
2. Organizowanie pomocy podmiotom gospodarczym w realizacji obowiązków narzuconych przepisami prawa
3. Wspieranie i lobbowanie działalności na rzecz ochrony środowiska naruralnego
4. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych podnoszących kulturę środowiskową
5. Prowadzenie działań na rzecz integracji działań podnoszących kulturę środowiskową
6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, norm i reguł w działalności gospodarczej a także w zakresie kultury środowiskowej
7. Podejmowanie działań mających na celu upraszczanie przepisów dotyczących opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych oraz wyrażanie opinii o projektach tych przepisów
8. Przeciwdziałanie mechanizmom korupcjogennym a także czynne popieranie eliminacji jej z życia gospodarczego
9. Inspirowanie, i przystępowanie do specjalistycznych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji i innych jednostek działających na rzecz ochrony środowiska
10. Informowanie o unijnych mechanizmach finansowych wspierających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska
11. kształtowanie i upowszechnianie wiedzy i standardów w zakresie Ochrony środowiska

Działalność AURUM

1. Wsparcie podmiotów gospodarczych w realizacji obowiązku w zakresie ustalenia i obliczenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego
2. Optymalizacje opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego
3. Wskazania działań technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego
4. Wsparcie podmiotów gospodarczych w realizacji obowiązku w zakresie ustalenia i obliczenia opłat z tytułu gospodarki odpadami
5. Wskazania działań technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie opłat z tytułu gospodarki odpadami
6. Wskazania metod i sposobów zagospodarowywania odpadów
7. Pozyskiwanie środków finansowych i dotacji na wsparcie techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony środowiska
8. Wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie właściwego wykorzystywania pozyskanych środków finansowych i możliwości ich rozliczenia

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone